Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie.

 

1. Dane historyczne

 1.  Kadencje dyrektorów

  • Pierwszym kierownikiem szkoły była pani Irena Przerwa. Niestety nie zachowały się dokładne dane dotyczące tamtego okresu.

  • Od 1 kwietnia 1967 r. do 31 sierpnia 1973r. kierownikiem Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Państwowym Sanatorium Neuropsychiatrii Dziecięcej w Garwolinie była pani Stanisława Gliwińska.

  • Od 1 września 1973r. do 30 czerwca 1991r. funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 3 przy Państwowym Sanatorium Neuropsychiatrii Dziecięcej w Garwolinie pełnił pan Edward Kret.

  • Od 1 lipca 1991r. do 31 sierpnia 1993r. dyrektorem Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 3 przy Stołecznym Zespole Neuropsychiatrycznej Opieki Zdrowotnej była pani Maria Jaworska.

  • Od 1 września 1993 r. do 31 sierpnia 2013r. dyrektorem Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 3 była pani Wanda Cabaj.

  • Od 1 września 2013roku. dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 jest pani Agnieszka Janicka.

 2.  Nazwy szkoły

  • W dniu 1 stycznia 1963 roku na podstawie orzeczenia Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego
   w Warszawie utworzono Szkołę Podstawową Specjalną w Państwowym Sanatorium Neuropsychiatrii Dziecięcej w Garwolinie (w skrócie PSND). Nauczyciele zatrudniani byli przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział Oświaty i Kultury w Garwolinie.

  • Z dniem 1 sierpnia 1976 r. Urząd Miejski w Garwolinie Wydział Oświaty i Kultury zmienił nazwę placówki i tak została Szkołą Podstawową Specjalną Nr 3. Zmienił się także drugi człon w nazwie placówki PSNDZ zostało Stołecznym Zespołem Neuropsychiatrycznej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci
   i Młodzieży (w skrócie SZNOZ).

  • W 1993 roku Kuratorium Oświaty w Siedlcach zmieniło nazwę szkoły na Szkołę Podstawową Specjalną przy SZNOZ w Garwolinie.

  • Na początku 1994r. ponownie zmienił się drugi człon w nazwie szkoły SZNOZ został przemianowany na Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Neuropsychiatrycznej Opieki Zdrowotnej (w skrócie WZPZNOZ), tak więc pełna nazwa placówki brzmiała Szkoła Podstawowa Specjalna przy WZPZNOZ.

  • Na podstawie Zarządzenia Wojewody Warszawskiego z dnia 14 sierpnia 1998r. Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Neuropsychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w skrócie WZPZNOZ przekształcony został w Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Neuropsychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w skrócie SWZPZNOZ. W związku z tym Szkoła Podstawowa Specjalna przy WZPZNOZ w Garwolinie od dnia 01.01.1999r. zmieniła jeden z członów nazwy i nazywała się Szkołą Podstawową Specjalną przy SWZPZNOZ.

  • Na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr VII/42/99 z dnia 15.03.1999r., Nr VII/46/99 z dnia 15.03.1999r. i Nr VIII/56/99
   z dnia 23.03.1999r. i Załącznika Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr 56/99 Szkoła Podstawowa Specjalna przy SWZPZNOZ w Garwolinie od dnia 01.09.1999r. została przemieniona w Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 przy SWZPZNOZ
   w Garwolinie.

  • Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/104/2000 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 25 lutego 2000r. Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 przy SWZPZNOZ w Garwolinie stał się Zespołem Szkół Specjalnych Nr 2
   i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym przy SWZPZNOZ
   w Garwolinie, Al. Legionów 11.

  • Zgodnie z Uchwałą nr XXX/201/2001 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 1 czerwca 2001r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół Specjalnych Nr 2 i Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Garwolinie w nazwie placówki nie umieszczono - najczęściej zmieniającego się członu – nazwy szpitala i od 01.06.2001r. placówka nosiła nazwę: Zespół Szkół Specjalnych Nr 2
   i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Garwolinie.

  • Od 24.11.2004r placówka zmieniła nazwę na Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 przy Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Garwolinie,

  • Od 12.04.2006r. w związku z Uchwałą Nr 184/252/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24.01 2006r. w sprawie objęcia nauczaniem pacjentów Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 przy MCNiRDiM w Garwolinie – uległa zmianie nazwa placówki na Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie.

 3.  Siedziba szkoły.

  • Od roku 1963r. szkoła zajmowała jedynie pomieszczenia lekcyjne przy poszczególnych oddziałach
   w budynku Państwowego Sanatorium Neuropsychiatrii Dziecięcej przy ul. Armii Czerwonej 11, obecnie Aleja Legionów 11.

  • Od września 1972r. szkoła przeniosła się do oddzielnego budynku, który służy jej do dnia dzisiejszego. Początkowo – do 1991 roku – szkoła zajmowała tylko część budynku liczącą 12 pomieszczeń.

  • W latach 1991 – 1998 wraz ze wzrostem liczby uczniów przejmowaliśmy kolejne pomieszczenia.

  • Od 1998 roku, zajmowaliśmy już cały budynek liczący 19 pomieszczeń czyli – 11 sal lekcyjnych (w tym pracownie biologiczno-chemiczną fizyczno-matematyczna z zapleczem), 2 pomieszczenia biblioteczne (w tym jedno stanowi zaplecze na podręczniki szkoły specjalnej i jednocześnie archiwum), zastępcza sala gimnastyczna, sekretariat, pokój nauczycielski, pomieszczenie głównej księgowej (wygospodarowane jesienią 2001r. poprzez przedzielenie zaplecza pracowni fizyczno-matematycznej), szatnia uczniowska i 2 łazienki. W latach 2009 i 2010 przeprowadziliśmy remont sanitariatów. Posiadamy teraz łazienki dla dziewcząt, chłopców, osób niepełnosprawnych i personelu szkoły. Obok sanitariatów powstało małe pomieszczenie gospodarcze. Dwa korytarze szkolne zostały połączone w jedną całość. Wymieniona została stolarka okienna i drzwi wejściowe. Po remoncie budynek liczy 22 pomieszczenia (w tym 4 łazienki i małe pomieszczenie gospodarcze).

  • Korzystamy również z 3 sal lekcyjnych w Ośrodku rehabilitacji i terapii psychiatrycznej dla osób
   z podwójną diagnozą, a także z 2 pomieszczeń dla przedszkola (1 sala na oddziale dziennym rehabilitacji zaburzeń wieku rozwojowego i 1 sala na oddziale dziennym logopedyczno - foniatrycznym).

  • Decyzją Nr 7/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego zostało ustanowione prawo trwałego zarządu na rzecz ZSS Nr 2 w Garwolinie w stosunku do nieruchomości zabudowanej na której znajduje się budynek ZSS Nr 2 w Garwolinie.

  • Budynek szkoły wymaga kapitalnego remontu.

  • We wrześniu 2015r. rozpoczęto budowę nowej siedziby ZSS Nr 2. 

  • 6 grudnia 2016r. oddano do użytku nową siedzibę ZSS Nr 2. 

2. Baza.

 • Budynek o powierzchni zabudowy 617 m2 stoi na działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 7734/14 o powierzchni 0,3421 ha.

 • Wyposażenie szkoły na dzień przejęcia jej przez powiat garwoliński było bardzo skromne. Cały majątek szkoły na dzień 01.01.1999 wyceniony został na 107896 zł.

 • Dla porównania na koniec roku 2007 majątek szkoły wyceniony został na ok. 765 tysięcy zł (w tym pomoce uzyskane ze środków EFS – 485 tys. zł).

 • 6 grudnia 2016r. został oddany do użytku nowy budynek szkolny. Powierzchnia użytkowa budynku wraz z salą gimnastyczną liczy 1438 m2.

 

 

Data aktualizacji 29.09.2015r.

 

Thu, 09/29/2011 - 00:00

Powrót