Gimnazjum Specjalne Nr 2

Uczniami gimnazjum są pacjenci Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z. o.o. oraz Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich. Procedura przyjmowania uczniów jest następująca: dziecko jest pacjentem oddziału szpitalnego (zarówno Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z. o.o. jak i KOPSN), kierownik oddziału, lub osoba przez niego upoważniona, kieruje ucznia do naszej szkoły. My kontaktujemy się ze szkołą, do której uczeń uczęszczał przed przyjęciem do ZSS Nr 2 w Garwolinie, we wszystkich sprawach dotyczących ucznia. Lekcje odbywają się w budynku szkoły, na oddziałach szpitalnych i w KOPSN. Organizacja szkoły przewiduje tworzenie zarówno jednorodnych oddziałów i klas łączonych, zwanych zespołami wieloklasowymi. Zespoły wieloklasowe tworzone są w przypadku zbyt małej liczby uczniów z tej samej klasy, a praca nauczyciela polega na prowadzeniu w tym samym czasie lekcji z dwoma lub trzema klasami (np. zespół wieloklasowy złożony z uczniów klas I-III). W KOPSN i na oddziale X (w Ośrodku rehabilitacji i terapii psychiatrycznej dla osób z podwójną diagnozą) tworzy się przeważnie zespoły wieloklasowe. Nauczanie organizowane jest na oddziale X i w KOPSN, ze względu na warunki leczenia i brak możliwości uczęszczania uczniów do budynku zespołu szkół.

Taka organizacja nauczania jest zgodna z Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, Rozporządzeniem MENiS w sprawie ramowych planów nauczania i Rozporządzeniem MENiS w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w szkołach specjalnych zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej i jednostkach pomocy społecznej. Organizacja kształcenia w KOPSN określona jest również Porozumieniem w sprawie objęcia nauczaniem pacjentów KOPSN przez ZSS Nr 2 w Garwolinie, zawartym pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego, a dyrektorem KOPSN z dnia 9 lutego 2006r.

Nauczyciele w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierują się dobrem dziecka, troską o jego zdrowie i poszanowaniem godności osobistej. Jednym z podstawowych zadań nauczycieli jest rozpoznawanie potrzeb i umiejętności szkolnych uczniów, a co za tym idzie, dostosowywanie wymagań do ich indywidualnych możliwości psychofizycznych. Kształcenie realizowane jest odpowiednio do wskazań lekarzy prowadzących leczenie młodzieży oraz w czasie uzgodnionym z władzami szpitala lub kierownikami poszczególnych oddziałów szpitalnych oraz dyrektorem KOPSN.

Nauczyciele realizują szkolne programy nauczania zgodne z postawą programową kształcenia ogólnego, a także z ramowymi planami nauczania szkół, do których uczniowie uczęszczali przed przyjęciem do naszego zespołu. Z tego względu w gimnazjum realizowane są zajęcia edukacyjne z języka angielskiego a także w formie zajęć międzyoddziałowych z języka niemieckiego i rosyjskiego. W ramach godzin z art. 42 ust. 2 lit. a KN uczniowie klas gimnazjalnych którzy mają trudności w nauce uczęszczają na zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, a niektórzy na zajęcia rozwijające zainteresowania. Za zgodą rodziców i lekarza prowadzącego uczniowie gimnazjum uczęszczają w ramach wymienionych godzin na treningi EEG BIOFEEDBACK i w ramach godzin wychowawczych na zajęcia integracji sensorycznej. Sprzęt do zajęć integracji sensorycznej i EEG BIOFEEDBACK pozyskaliśmy z Europejskiego Funduszu Społecznego, a środki finansowe na ich prowadzenie, uzyskujemy od organu prowadzącego czyli Samorządu Województwa Mazowieckiego
W budynku zespołu szkół posiadamy dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe: biologiczno – chemiczną, matematyczno – fizyczną, geograficzną i informatyczną. Pomoce dydaktyczne do tych pracowni pozyskaliśmy z EFS. Ze środków budżetowych otrzymanych od organu prowadzącego (Samorząd Województwa Mazowieckiego) zakupiliśmy wiele pomocy dydaktycznych do wszystkich przedmiotów. W trzech pracowniach znajduje się sprzęt audiowizualny. Posiadamy również duży zbiór edukacyjnych programów audiowizualnych do języka polskiego, geografii, chemii, biologii, historii i religii.

Biblioteka szkolna jest bardzo dobrze wyposażona, a nauczyciel bibliotekarz realizuje z młodzieżą zajęcia w ramach edukacji czytelniczej
i medialnej. Bardzo dużym utrudnieniem jest brak sali gimnastycznej. Mamy tylko pomieszczenie zastępcze zaadoptowane do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Szkoła korzysta z boiska do gry w piłkę nożną, koszykową i piłkę siatkową. Posiadamy także sprzęt sportowy, który można wykorzystać w naszych warunkach.

Uczniowie III klas gimnazjum przystępują do egzaminu na takich samych zasadach jak uczniowie w całej Polsce.

Gimnazjaliści biorą czynny udział w życiu całego zespołu szkół, jak i w życiu miasta, powiatu, województwa czy kraju poprzez realizację Planu Pracy, Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki ZSS Nr 2 w Garwolinie. Swoje zdolności muzyczne uczniowie oddziału II (dawniej neurologiczno – rehabilitacyjnego a obecnie rehabilitacji zaburzeń wieku rozwojowego) rozwijali do czerwca 2010r. poprzez udział w zajęciach zespołu muzycznego prowadzonego przez nauczycielkę muzyki. Nauczycielka muzyki nawiązała współpracę z Akademią Muzyczną im Fryderyka Chopina w Warszawie w sprawie realizacji programu pilotażowego „Zajęcia muzyczne jako forma rewalidacji dzieci niepełnosprawnych ze schorzeniami neurologicznymi”. Obecnie wszyscy uczniowie mają możliwość rozwijania zdolności muzycznych w ramach realizacji zajęć edukacyjnych z muzyki, zajęć artystycznych i realizacji godz. z art.42 ust 2 lit a KN.

 

 

 

Data aktualizacji 29.09.2011r.

 

Fri, 08/15/2008 - 16:09

Powrót